Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2013

fuck yeah, '67 Chevy Impala
7530 1281

<33

Reposted fromtosiaa tosiaa viasavor savor
3635 d449
Reposted frommcbiel mcbiel
4309 5b4b
Reposted frommcbiel mcbiel
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego że jest zła, ale że jest martwa
— Anthony DeMello
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

November 11 2013

2131 b4f3
Jestem z Tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
„Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.”
— Jakub Żulczyk
Reposted fromssozs ssozs viacytaty cytaty
3326 1f2e
3311 88cf 500
Reposted bycoska coska
3296 4ccc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl